Županija Zapadnohercegovačka

Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa

ODLUKU O PROGRAMU UTROŠKA SREDSTAVA ”TEKUĆI PRIJENOSI ZA ŠPORT” UTVRĐENIH PRORAČUNOM ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE ZA 2016. GODINU

19 ruj. 2016 | Javni natječaji

Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Županije Zapadnohercegovačke (''Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke'' broj:10/04) i članka 36. stavka (1) Zakona o izvršavanju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2016. godinu (''Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke'' broj: 7/16),  Vlada Županije Zapadnohercegovačke na 46. sjednici održanoj 21. srpnja 2016. godine, donijela je

ODLUKU O PROGRAMU UTROŠKA SREDSTAVA ''TEKUĆI PRIJENOSI ZA ŠPORT'' UTVRĐENIH PRORAČUNOM ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE ZA 2016. GODINU

POGLAVLJE I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(Opće odredbe)
(1) Ovom Odlukom regulira se raspodjela sredstava osiguranih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2016. godinu namijenjenih sufinanciranju športa Županije Zapadnohercegovačke.
2) Ovom Odlukom regulira se raspodjela sredstava osiguranih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2016.godinu, Razdjel 21. Glava 010001, Ekonomski kod 614100, ''Tekući prijenosi za šport'' u iznosu 500.000,00 KM (''Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke'', broj: 7/16) a posebice: način raspodjele, pravo na sudjelovanje u korištenju sredstava, uvjeti za korištenje sredstava, izvještavanje, način odobravanja dodjele sredstava i završne odredbe.

Članak 2.

(Podatci o Programu)
(1) Razdoblje realizacije Programa: 01. 01. 2016. – 31 .12. 2016. godine.
(2) Ukupna vrijednost Programa: 500.000,00 KM.
(3) Svrha Programa: sufinanciranje programa športa Županije Zapadnohercegovačke
(4) Korisnici Programa: Primatelji sredstava iz Programa.
(5) Izvor sredstava: Proračun Županije Zapadnohercegovačke za 2016. godinu. Proračun Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke    (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) Razdjel 21. Glava 010001, Ekonomski kod 614100, ''Tekući prijenosi za šport'' (''Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke'', broj: 7/16).
POGLAVLJE II. NAČIN RASPODJELE SREDSTVA

Članak 3.

(Raspodjela sredstava)
Proračunska sredstva iz članka 2.  stavka (2) ove Odluke  namijenjena športu raspoređuju se:
a) Sredstava namijenjena  za programe športskih klubova, športskih saveza, športskih udruga i športaša na temelju pristiglih zamolbi uz kriterije.…………..  78% –  390.000,00 KM
b) Školski šport…………………………………  ….…………..10%   –  50.000,00 KM
c) Interventna sredstva……………………………  …….………10%   –  50.000,00 KM
d) Šport za osobe sa invaliditetom…………………………   …  2%   – 10.000,00 KM

Članak 4.

( Programi i kriteriji )
    Sredstva iz članka 3. točke a) raspoređuju se za programe iz športa uz kriterije:
         

Br.
Naziv programa
Opis programa
Organizacija primatelj
1.
Sudjelovanje sportaša i klubova iz Županije Zapadnohercegovačke u službenim i međunarodnim natjecanjima
Podrška programima sportaša i klubova iz Županije Zapadnohercegovačke za sudjelovanje na službenim natjecanjima
Športski klubovi koji plasman izbore sudjelovanjem u domaćim i međunarodnim natjecanjima
2.
Sufinanciranje međunarodnih i tradicionalnih športskih manifestacija koje se organiziraju u Županiji Zapadnohercegovačkoj i Bosni i Hercegovini
Pomoć športskim organizacijama i asocijacijama u organizaciji športskih manifestacija koje doprinose popularizaciji i razvoju športa u Županiji Zapadnohercegovačkoj i Bosni i Hercegovini
Športski klubovi, savezi i institucije u športu
3.
Sufinanciranje izgradnje, rekonstrukcije i opremanje športskih i športsko-rekreativnih objekata
Podrška izgradnji, rekonstrukciji i opremanju športskih objekata u cilju stvaranja preduvjeta za razvoj športa i rekreacije građana na području Županije Zapadnohercegovačke
Jedinice lokalne samouprave , institucije i organizacije u športu

Članak 5.

( Kotizacija)
    Pravni subjekti se obvezni sami uplatiti visinu kotizacije prema svom granskom savezu iz sredstava koja su odobrena na osnovu programa športskih klubova, športskih saveza, športskih udruga i športaša na temelju pristiglih zamolbi.

Članak 6.

(Sredstva namijenjena školskom športu)
(1) Sredstva namijenjena školskom športu utrošit će se za organiziranje natjecanja u školama, na razini općine/grada, Županije, Federacije BiH i Bosne i Hercegovine.
(2) Sredstva namijenjena školskom športu mogu se koristiti za športsku infrastrukturu, za nabavku športske opreme i športskih učila (rekvizita) u školama.

Članak 7.

(Interventna sredstva)
Interventna sredstva koriste se za:
a) podršku međunarodnih natjecanja,
b) nagrade za izuzetne rezultate športaša Županije Zapadnohercegovačke,
c) podršku tradicionalnih natjecanja na razini Županije Zapadnohercegovačke
d) i za druge namijene u području športa Županije Zapadnohercegovačke.

Članak 8.

(Sredstva namijenjena za potporu športskim aktivnostima za osobe sa invaliditetom)
Sredstva namijenjena za potporu sudjelovanja invalida u športu raspodijeliti će se u skladu sa kriterijima predviđenim iz ove Odluke.

POGLAVLJE III. KRITERIJI, POTREBNA DOKUMENTACIJA I IZVJEŠTAVANJE O  UTROŠKU SREDSTAVA

Članak 9.

(Kriteriji za dodjelu sredstava)
Pri dodjeli sredstava namijenjenih športu osobito se uzimaju u obzir kriteriji:
a) značaj subjekta za razvoj športa i stvaranje uvjeta za redovito natjecanje u
      odgovarajućem rangu i natjecanja iz športsko-rekreativne aktivnosti,
b) doprinos razvoju i postizanju vrhunskih športskih rezultata,
c) djelatnost udruženja od značaja za Županiju Zapadnohercegovačku,
d) odgovarajuća kvaliteta, kontinuitet i značaj,
e) doprinos popularizaciji i razvoju športa,
f) uspjesi na domaćem i međunarodnom planu,
g) značaj  za edukaciju i odgoj mladih.

Članak 10.

(Dostava dokumentacije)
(1)    Uz zamolbu za dodjelu sredstva iz članka 4.ove Odluke potrebno je dostaviti sljedeću ovjerenu dokumentaciju:
a) opis programa za koji se traže sredstva,
b) presliku rješenja o registraciji kod nadležnog suda ili drugog tijela, presliku identifikacijskog broja i presliku ugovora o otvaranju transakcijskog računa sa bankom (za pravne osobe),
c) presliku osobne iskaznice i potvrdu od banke o otvaranju tekućeg računa (za fizičke osobe),
  (2) Zamolba za dodjelu sredstva iz članka 3. točke a), b), c) i d) ove Odluke se dostavlja Ministarstvu.
(3  Krajnji rok dostave zamolbi za dodjelu sredstava je 1. listopada  2016. godine.

Članak 11.

(Obveza izvještavanja)
(1) Klubovi – udruženja obvezni su dostaviti izvješće Ministarstvu o utrošku doznačenih sredstava i postignutim rezultatima u planiranim aktivnostima  s dokumentacijom koja dokazuje navedeno u izvješću (račune).
(2) Klubovi-udruženja koji ne dostave izvješće iz stavka (1) ovog članka s dokumentacijom koja dokazuje navode u izvješću ili ukoliko su sredstva utrošena nenamjenski, prilikom dostavljanja naredne zamolbe za dodjelu sredstava neće se  razmatrati.

POGLAVLJE IV. NAČIN ODOBRAVANJA DODJELE SREDSTAVA
.
Članak 12.

(Odobravanje sredstava)
  (1) Sredstva za programe iz športa na temelju pristiglih zamolbi uz kriterije iz  članka 3. točke a) ove Odluke odobravat Vlada Županije Zapadnohercegovačke na prijedlog Ministarstva.
(2) Sredstva za programe iz športa na temelju pristiglih zamolbi uz kriterije iz  članka 3. točke b), c) i točke d) ove Odluke odobravat Ministarstvo.
(3) Za provedbu ove Odluke osigurana su financijska sredstva Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2016.godinu (''Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke'', broj: 7/16).

POGLAVLJE V. REALIZACIJA I PODNOŠENJE IZVJEŠĆA

Članak 13.

(Realizacija)
Za realizaciju ove Odluke  zadužuje se Ministarstvo i Ministarstvo financija Županije Zapadnohercegovačke, svatko u okviru svojih nadležnosti.

Članak 14.
(Podnošenje izvješća)
O utrošenim sredstvima iz članka 1. ove Odluke Ministarstvo će podnijet izvješće Ministarstvu financija Županije Zapadnohercegovačke.

POGLAVLJE VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

(Stupanje na snagu)
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u ''Narodnim novinama Županije Zapadnohercegovačke''.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županija Zapadnohercegovačka
VLADA
Broj:01-686-1/16-46              
Široki Brijeg,  21. srpnja 2016.       
                                                                                                                 Predsjednik
                                                                                                            Zdenko Ćosić v.r.

Adresa:
Stjepana Radića 37b,
88220 Široki Brijeg,
Bosna i Hercegovina

Tel.:
+387(0)39 703 230

Fax:
+387(0)39 703 235

E-mail:
[email protected]

Linkovi

Skupština Županije Zapadnohercegovačke

Vlada Županije Zapadnohercegovačke

Sveučilište u Mostaru

Zavod Za Odgoj I Obrazovanje

Natječaji

Rasprave