Županija Zapadnohercegovačka

Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa

ODLUKU O PROGRAMU UTROŠKA SREDSTAVA ”TEKUĆI PRIJENOSI ZA PROGRAME KULTURE” UTVRĐENIH PRORAČUNOM ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE ZA 2016. GODINU

1 kol. 2016 | Javni natječaji

Na temelju  članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Županije Zapadnohercegovačke (''Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke'' broj:10/04) i članka 36. stavka (1) Zakona o izvršavanju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2016. godinu (''Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke'' broj: 7/16), na prijedlog Ministarstva obrazovanja znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke, Vlada Županije Zapadnohercegovačke na 46. sjednici održanoj 21. srpnja 2016. godine, donijela je

ODLUKU O PROGRAMU UTROŠKA SREDSTAVA
''TEKUĆI PRIJENOSI ZA PROGRAME KULTURE''
UTVRĐENIH PRORAČUNOM ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE ZA 2016. GODINU

POGLAVLJE I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(Opće odredbe)
(1) Ovom Odlukom regulira se raspodjela sredstava osiguranih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2016. godinu namijenjenih sufinanciranju programa kulture Županije Zapadnohercegovačke.
(2) Ovom Odlukom određuju se raspodjela sredstava, postupak izbora programa od interesa za Županiju Zapadnohercegovačku, za koje su osigurana sredstva u Proračunu Županije Zapadnohercegovačke za 2016.godinu, Razdjel 21. Glava 010001, Ekonomski kod 614100, ''Tekući prijenosi za programe kulture'' u iznosu 82.000,00 KM (''Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke'', broj: 7/16), te način praćenja i dodjele sredstava.

Članak 2.

(Podatci o Programu)
(1) Razdoblje realizacije Programa: 01. 01. 2016. – 31. 12. 2016. godine.
(2) Naziv: Odluka o Programu utroška sredstava „Tekući prijenosi za programe kulture“.
(3) Svrha  Programa: sufinanciranje programa kulture Županije Zapadnohercegovačke
(4) Visina sredstava: 82.000,00 KM.
(5) Izvor sredstava: Proračun Županije Zapadnohercegovačke za 2016. godinu Proračun Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) Razdjel 21. Glava 010001, Ekonomski kod 614100, ''Tekući prijenosi za programe kulture'' (''Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke'', broj: 7/16).
POGLAVLJE II. RASPODJELA SREDSTAVA  NAMJENJENIH KULTURI

Članak 3.

(Raspodjela sredstava)
Proračunska sredstva namijenjena kulturi dijele se na način:
a) Sredstva koja se dodjeljuju za programe kulture …… …..90% – 73.800,00 KM
b) Interventna sredstva…………………………………..…..10% –   8.200,00 KM

Članak 4.

(Prethodna raspodjela)
Sredstva iz članka 3. točka a) ove Odluke raspoređuju su za:

br. Naziv programa Opis programa
1. Programe javnih ustanova s područja Županije Zapadnohercegovačke Održivost funkcioniranja općinskih/gradskih  centara za kulturu s područja Županije Zapadnohercegovačke
2. Manifestacije međužupanijskog i državnog značaja, institucije i programi kulture od značaja za Županiju Zapadnohercegovačku Podrška tradicionalnim manifestacijama, institucijama i programima kulture koje imaju dugogodišnji kontinuitet i značaj
3. Programe obnove kulturnog naslijeđa i zaštite nematerijalnog povijesnog naslijeđa, međunarodne suradnje i organizacija tradicionalnih manifestacija Podrška realizaciji programa kulture, umjetnosti i kulturno-umjetničkog amaterizma
4. Programe likovne, kazališne, filmske, glazbeno-scenske, glazbene djelatnosti, književno-nakladničke djelatnosti Podrška programima  likovne, kazališne, glazbeno-scenske, glazbene, filmske, plesne i  književno-nakladničke djelatnosti
5. Programe mladih u zaštiti kulturnog naslijeđa i kulturni razvitak osoba s posebnim potrebama

Jačanje savjesti kod mladih o potrebi  očuvanja kulturnog naslijeđa, odgojno obrazovni program mladih i kulturni programi osoba s posebnim potrebama

 

Članak 5.

(Dodjela i svrha sredstava)
Sredstava se dodjeljuju za programe kulture u svrhu potpore rada samostalnih umjetnika, umjetničkih organizacija, ustanova u kulturi, te građana, udruga, pravnih i fizičkih osoba koje obnašaju djelatnost u području kulture iz Županije Zapadnohercegovačke.

Članak 6.

(Kriteriji)
  Pri dodjeli sredstava namijenjenih kulturi i programima kulture uzimaju se u obzir kriteriji: zaštita i očuvanje kulturno povijesnog nasljeđa, kvaliteta programa, dugogodišnji kontinuirani značaj, ravnomjerna zastupljenost svih oblasti kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, doprinos promociji i afirmaciji kulture i kulturnog identiteta Županije Zapadnohercegovačke.

Članak 7.

(Interventna sredstva)
(1)  Interventna sredstva koriste se za namjene u području kulture Županije Zapadnohercegovačke.
(2)  Sredstva iz članka 3. točka b) ove Odluke odobravat će se korisnicima rješenjem koje donosi ministrica.

Članak 8.

(Dostava dokumentacije)
(1) Uz  zamolbu za dodjelu sredstva potrebno je dostaviti sljedeću ovjerenu dokumentaciju:
a) Opis programa za koji se traže sredstva
b) Presliku rješenja o registraciji kod nadležnog suda ili drugog tijela, presliku identifikacijskog broja i presliku ugovora o otvaranju transakcijskog računa sa bankom (za pravne osobe)
c) Presliku osobne iskaznice i potvrdu od banke o otvaranju tekućeg računa (za fizičke osobe)
(2) Zamolbe za dodjelu sredstva iz članka 3. točke a) i b) ove Odluke dostavljaju se Ministarstvu.
(3) Krajnji rok dostave zamolbi za dodjelu sredstava je do 1. listopada  2016. godine. 

POGLAVLJE III. NAČIN PRAĆENJA UTROŠKA SREDSTAVA

Članak 9.

(Obveza izvještavanja)
Korisnici sredstava iz članka 3. točka a) ove Odluke obvezni su dostaviti izvješće Ministarstvu o utrošku doznačenih sredstava i postignutim rezultatima u planiranim aktivnostima s dokumentacijom koja dokazuje navedeno u izviješću (račune).

Članak 10.

(Gubitak prava)
Korisnici sredstava koji ne dostave izvješće iz članka 9. ove Odluke s dokumentacijom koja dokazuje navode u izviješću ili ukoliko su sredstva utrošena nenamjenski, prilikom dostavljanja naredne zamolbe za dodjelu sredstava neće se uzeti u razmatranje.

POGLAVLJE IV. NAČIN ODOBRAVANJA DODJELE SREDSTAVA

Članak 11.

(Odobravanje sredstava)
(1) Sredstva za programe kulture na temelju pristiglih zamolbi iz članka 3. točka a) ove Odluke odobravat će Vlada Županije Zapadnohercegovačke, nakon što joj Ministarstvo dostavi akt za dodjelu sredstava.
(2) Za provedbu ove Odluke osigurana su financijska sredstva Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2016. godinu (''Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke'', broj: 7/16).
POGLAVLJE V. REALIZACIJA I PODNOŠENJE IZVJEŠĆA

Članak 12.

(Realizacija)
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Ministarstvo i Ministarstvo financija Županije Zapadnohercegovačke, svatko u okviru svojih nadležnosti.

Članak 13.

(Podnošenje izvješća)
O utrošenim sredstvima iz članka 1. ove Odluke Ministarstvo će podnijeti izvješće Ministarstvu financija Županije Zapadnohercegovačke.
POGLAVLJE VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

(Stupanje na snagu)
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se  u ''Narodnim novinama Županije Zapadnohercegovačke''.

       
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županija Zapadnohercegovačka
-VLADA-
Broj: 01-685-1/16-46                                                                     
Široki Brijeg, 21. srpnja 2016.

Predsjednik
 Zdenko Ćosić v.r.

Adresa:
Stjepana Radića 37b,
88220 Široki Brijeg,
Bosna i Hercegovina

Tel.:
+387(0)39 703 230

Fax:
+387(0)39 703 235

E-mail:
[email protected]

Linkovi

Skupština Županije Zapadnohercegovačke

Vlada Županije Zapadnohercegovačke

Sveučilište u Mostaru

Zavod Za Odgoj I Obrazovanje

Natječaji

Rasprave