Županija Zapadnohercegovačka

Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa

J A V N I P O Z I V ZA STJECANJE ZVANJA INSTRUKTORA VOŽNJE MOTORNIH VOZILA

24 lip. 2016 | Javni natječaji

Bosna i Hercegovina                                                     
Federacija Bosne i Hercegovine
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
MINISTARSTVO OBRAZOVANJA, ZNANOSTI,
KULTURE I ŠPORTA

Broj: 07-16-04/16
Široki Brijeg, 23. 06. 2016. godine

 

Na temelju članka 178. stavak (9) Zakona o osnovama sigurnosti prometa na cestama u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj: 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10 i 18/13), a sukladno s Pravilnikom o stjecanju zvanja vozača-instruktora motornih vozila („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj: 15/07 i 41/07), Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke,  r a s p i s u j e 

J A V N I   P O Z I V ZA STJECANJE ZVANJA INSTRUKTORA VOŽNJE MOTORNIH VOZILA

I. Pravo osposobljavanja za polaganje ispita odnosno prijavljivanja na Javni poziv za stjecanje zvanja instruktora vožnje motornih vozila ima osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:
1. da ima, najmanje, srednju stručnu spremu;
2. da ima najmanje tri godine vozačku dozvolu one kategorije za koju polaže ispit;
3. da ima liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje motornim vozilom, ne starije od 12 mjeseci;
4. da mu u posljednjih pet godina nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilom – uvjerenje ne smije biti starije od jednog mjeseca.

II. Kao dokaz o ispunjavanju uvjeta iz točke I. ovog Javnog poziva svaki kandidat je dužan dostaviti sljedeće dokumente:

a) dokaz o ispunjavanju uvjeta u pogledu stručne spreme (ovjerenu kopije odgovarajuće diplome/svjedodžbe)
b) ovjerenu kopiju osobne iskaznice
c) ovjerenu kopiju vozačke dozvole
d) liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje motornim vozilom – ne starije od 12 mjeseci (original ili ovjerena kopija)
e) potvrdu (uvjerenje) da mu u posljednjih pet godina nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilom – ne starije od jednog mjeseca
f) dokaz o uplati naknade troškova za eliminacijski ispit iz Poznavanja propisa o sigurnosti prometa na cestama, u iznosu od 200,00 KM, i dokaz o uplati naknade troškova za pripremnu nastavu iz ostalih oblasti koje je kandidat obvezan polagati, u iznosu od 50,00 KM po oblasti pripremne nastave.

Izuzetno, kandidati koji polažu popravni ispit dužni su dostaviti sljedeće dokumente:
a) liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje motornim vozilom – ne starije od 12 mjeseci (original ili ovjerena kopija)
b) potvrdu (uvjerenje) da mu u posljednjih pet godina nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilom – ne starije od jednog mjeseca
c) dokaz o uplati troškova za popravni ispit u iznosu od 100,00  KM za svaki ispit koji ponovo polaže.

III. Osposobljavanje kandidata za stjecanje zvanja instruktora vožnje organizirat će se na obveznoj pripremnoj nastavi  koja ukupno traje 45 sati, i to iz sljedećih oblasti:
Poznavanje propisa o sigurnosti prometa na cestama  15 sati
Prometna psihologija       10 sati
Pedagogija        8   sati
Metodika vožnje       2  sata
Poznavanje motornih vozila, uređaja i opreme  10 sati

IV. Ispit za instruktora vožnje obuhvaća polaganje ispita iz predmeta:
Poznavanje propisa o sigurnosti prometa na cestama – polaže se pismeno i usmeno (cijena ispita, s pripremnom nastavom je 200,00 KM)
Prometna psihologija – polaže se usmeno
(cijena ispita, s pripremnom nastavom je 150,00 KM)
Pedagogija – polaže se usmeno
(cijena ispita, s pripremnom nastavom je 150,00 KM)
Metodika vožnje – polaže se praktično
(cijena ispita, s pripremnom nastavom je 150,00  KM)
Poznavanje motornih vozila, uređaja i opreme – polaže se usmeno
(cijena ispita, s pripremnom nastavom je 150,00 KM)
Upravljanje motornim vozilom – polaže se praktično
(cijena ispita: za A i B kategoriju i odgovarajuće potkategorije cijena ispita je
150,00   KM; za C kategorije i odgovarajuće potkategorije cijena ispita je 180,00 KM,
a za D i odgovarajuće potkategorije je 210,00 KM).

Cijena popravnog ispita za stjecanje zvanja instruktora vožnje motornih vozila iznosi 100,00  KM po jednom ispitu.

Kandidat za instruktora vožnje koji ima dozvolu instruktora vožnje odgovarajuće potkategorije/kategorije vučnog vozila, a polaže ispit za potkategorije/kategorije D1E, DE, C1E, CE I BE, polaže samo odgovarajući ispit iz upravljanja motornim vozilom.
Kandidat za instruktora vožnje obvezno uz Prijavu za polaganje ispita za instruktora vožnje dostavlja dokaz o uplati troškova za eliminacijski ispit iz Poznavanja propisa o sigurnosti prometa na cestama u iznosu od 200,00  KM i troškova za pripremnu nastavu, iz ostalih oblasti koje je kandidat obvezan polagati, u iznosu od 50,00  KM za svaku oblast pripremne nastave.
Nakon položenog eliminacijskog ispita/popravnog ispita iz Poznavanja propisa o sigurnosti prometa na cestama, kandidat koji želi nastaviti polaganje ispita je obvezan uplatiti preostali iznos novčanih sredstava.
Kandidat koji položi ispit iz Poznavanja propisa o sigurnosti prometa na cestama, a ne položi ispit iz nekih drugih oblasti iz članka 9. Pravilnika o stjecanju zvanja vozača-instruktora motornih vozila („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“; broj: 15/17 i 41/07), može ponoviti polaganje ispita iz tih oblasti dva puta, a ako ni tada ne položi smatrat će se da nije položio ispit u cjelini.
Kandidat koji je tri puta polagao ispit iz nekih ispitnih cjelina, a nije ga položio, može ponovno pristupati polaganju ispita za instruktora vožnje istekom jedne godine od dana posljednjeg neuspjelog polaganja.

Nakon položenog eliminacijskog ispita iz Poznavanja propisa o sigurnosti prometa na cestama, kandidat koji želi nastaviti polaganje ispita obvezan je uplatiti razliku sredstava za preostale ispite, a prema cijenama iz točke IV. ovog Javnog poziva.

POSEBNE NAPOMENE KANDIDATIMA KOJI SU OSLOBOĐENI OSPOSOBLJAVANJA I POLAGANJA DIJELOVA ISPITA

Diplomirani inženjer prometa, cestovni smjer, nije obvezan obavljati osposobljavanje niti polagati ispite iz predmeta: prometna psihologija i poznavanje motornih vozila, uređaja i opreme.
Kandidat koji ima dozvolu instruktora vožnje određene kategorije, prilikom polaganja ispita za instruktora vožnje za drugu kategoriju, ne polaže ispit iz prometne psihologije i pedagogije. 
Kandidat koji ima dozvolu instruktora vožnje B kategorije, prilikom polaganja ispita za instruktora vožnje za A kategoriju, ne polaže ispit iz poznavanja propisa o sigurnosti prometa na cestama. 
Kandidat koji ima dozvolu instruktora vožnje C1 ili C kategorije, prilikom polaganja ispita za instruktora vožnje za D1 ili D kategoriju, ne polaže ispit iz poznavanja propisa o sigurnosti prometa na cestama i ispit iz poznavanje motornih vozila, uređaja i opreme. 
Kandidat koji ima položen ispit za instruktora vožnje iz upravljanja motornim vozilom za potkategoriju C1 ne polaže ispit za kategoriju B.
Kandidat koji ima položen ispit za instruktora vožnje iz upravljanja motornim vozilom za kategoriju C ne polaže ispit za potkategoriju/kategoriju C1 i B.
Kandidat koji ima položen ispit za instruktora vožnje iz upravljanja motornim vozilom za kategoriju D ne polaže ispit za potkategoriju/kategoriju D1, C, C1 i B.
Kandidat za instruktora vožnje iz upravljanja motornim vozilom koji polaže ispit za potkategorije/kategorije D1E, DE, C1E, CE i BE, ispit polaže posebno za svaku kategoriju/potkategoriju.

Prilikom osposobljavanja i polaganja ispita iz Upravljanja motornim vozilom, kandidat je dužan osigurati odgovarajuće vozilo koje zadovoljava propisane tehničke uvjete i standarde u pogledu dimenzija, mase, osovinskog opterećenja, uređaja i opreme, kako je to propisano člankom 20. Pravilnika o stjecanju zvanja vozača-instruktora motornih vozila.

Troškovi za polaganje ispita, po jednoj oblasti/ispitu, pojedinačno, koji je kandidat obvezan polagati u skladu s člankom 4. i člankom 9. Pravilnika o stjecanju zvanja vozača-instruktora motornih vozila, uključuju:
-osposobljavanje kroz pripremnu nastavu iz točke III. ovog Javnog poziva
-polaganje ispita iz točke IV.ovog Javnog poziva
-odgovarajuću literaturu-priručnik i obrasce.

Za troškove iz točke IV. ovog Javnog poziva uplaćuje se na transakcijski račun Proračuna Županije Zapadnohercegovačke, broj: 3380002200004013, s naznakom: „Uplata za stjecanje zvanja vozač-instruktor upravljanja motornim vozilima“ Vrsta prihoda: 722631, Šifra općine 054, Proračunska organizacija: 2101001.

V. Prijava na Javni poziv, uz dokumentaciju propisanu u točki II. ovog javnog poziva, u zatvorenoj koverti, s naznakom “Prijava na Javni poziv za stjecanje zvanja instruktora vožnje motornih vozila“, može se dostaviti najkasnije u roku od petnaest dana od dana objave javnog poziva, na adresu:

Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke
Sektor za prometnu edukaciju
Obilaznica bb (zgrada Raiffeisen banke), 88 220 Široki Brijeg

Prijave se vrše putem obrasca Prijave koje se može preuzeti u Ministarstvu obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije zapadnohercegovačke Sektor za prometnu edukaciju.

Pripremna nastava će početi u skladu s rasporedom koji će biti oglašen na oglasnoj ploči Vlade Županije Zapadnohercegovačke i na web stranici Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke.

Nakon pripremne nastave, provest će se ispiti.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Ostale relevantne informacije kandidat će dobiti tijekom pripremne nastave ili telefonom na broj: 039/702 236.

MINISTRICA
Ružica Mikulić v.r.

Adresa:
Stjepana Radića 37b,
88220 Široki Brijeg,
Bosna i Hercegovina

Tel.:
+387(0)39 703 230

Fax:
+387(0)39 703 235

E-mail:
[email protected]

Linkovi

Skupština Županije Zapadnohercegovačke

Vlada Županije Zapadnohercegovačke

Sveučilište u Mostaru

Zavod Za Odgoj I Obrazovanje

Natječaji

Rasprave