Županija Zapadnohercegovačka

Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa

JAVNI POZIV ZA PRIJAVU KANDIDATA ZA DOBIVANJE SLJEDEĆIH LICENCIJA

14 lip. 2016 | Javni natječaji

Bosna i Hercegovina                                                     
Federacija Bosne i Hercegovine
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
MINISTARSTVO OBRAZOVANJA, ZNANOSTI,
KULTURE I ŠPORTA

Broj: 07-14-02/16
Široki Brijeg, 23. 06. 2016. godine

Na temelju članka 178. Zakona o osnovama sigurnosti prometa na cestama u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj: 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10 I 18/13), a u skladu s odredbama Pravilnika o uvjetima i načinu za dobivanje licencije („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj: 12/07, 41/07 i 13/13), Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke,  r a s p i s u j e

JAVNI POZIV ZA PRIJAVU KANDIDATA ZA DOBIVANJE SLJEDEĆIH LICENCIJA

1. licencija predavača teorijske nastave
2. licencija ispitivača iz teorijskog dijela ispita
3. licencija ispitivača iz upravljanja motornim vozilom
4. licencija ispitivača iz poznavanja prve pomoći

I. Pravo prijavljivanja na Javni poziv za licencije pod 1, 2, 3 i 4 ima osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:
1. Za licenciju predavača teorijske nastave pravo prijavljivanja na Javni poziv ima diplomirani inženjer prometa, cestovni smjer (VII stupanj stručne spreme, najmanje 240 ECTS bodova), koji ima vozačku dozvolu „B“ kategorije;
2. Za licenciju ispitivača iz teorijskog dijela ispita pravo prijavljivanja na Javni poziv ima:
a) diplomirani inženjer prometa, cestovni smjer (VII stupanj stručne spreme, najmanje 240 ECTS bodova), koji ima vozačku dozvolu „B“ kategorije ili osoba koja ima VII stupanj stručne spreme, najmanje 240 ECTS bodova i najmanje godinu dana iskustva na poslovima sigurnosti prometa;
b) inženjer prometa, cestovni smjer (VI stupanj stručne spreme, najmanje 180 ECTS bodova) i najmanje godinu dana iskustva na poslovima sigurnosti prometa;
3. Za licenciju ispitivača iz upravljanja motornim vozilom pravo prijavljivanja na Javni poziv ima:
a) diplomirani inženjer prometa, cestovni smjer (VII stupanj stručne spreme, najmanje 240 ECTS bodova), ili diplomirani pravnik (VII stupanj stručne spreme, najmanje 240 ECTS bodova), ili diplomirani inženjer strojarstva (VII stupanj stručne spreme, najmanje 240 ECTS bodova), ili osoba koja ima obrazovanje nastavno-pedagoškog smjera (VII stupanj stručne spreme, najmanje 240 ECTS bodova) i najmanje godinu dana radnog iskustva na poslovima osposobljavanja kandidata za vozače ili instruktore vožnje u autoškoli;
b) inženjer prometa, cestovni smjer (VI stupanj stručne spreme, najmanje 180 ECTS bodova), ili osoba koja ima obrazovanje nastavno-pedagoškog smjera (VI stupanj stručne spreme, najmanje 180 ECTS bodova) i najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima osposobljavanja kandidata za vozače ili instruktore vožnje u autoškoli;
c) osoba koja ima V. stupanj stručne spreme, cestovni smjer, i najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima osposobljavanja kandidata za vozače ili instruktora vožnje u autoškoli,
d) osoba koja ima IV. stupanj stručne spreme, cestovni smjer, i najmanje četiri godina radnog iskustva na poslovima osposobljavanja kandidata za vozače i instruktora vožnje u autoškoli.
4. za licenciju ispitivača iz poznavanja prve pomoći pravo prijavljivanja na Javni poziv ima osoba koja posjeduje licencu doktora opće medicine i vozačku dozvolu „B“ kategorije.

II. Kao dokaz o ispunjavanju uvjeta iz točke I. ovog Javnog poziva, svaki kandidat je dužan dostaviti sljedeće dokumente:
a) dokaz o ispunjavanju uvjeta u pogledu stručne spreme (ovjerenu kopiju odgovarajuće diplome/svjedodžbe),
b) ovjerenu kopiju licence doktora opće medicine (za licenciju 4),
c) ovjerenu kopiju osobne iskaznice (za licencije 1, 2 i 3),
d) ovjerenu kopiju vozačke dozvole,
e) ovjerenu kopiju dozvole instruktora vožnje (za licenciju 3),
f) dokaz o traženom iskustvu na poslovima vozača-instruktora vožnje motornih vozila (za licenciju 3),
g) dokaz o traženom iskustvu na poslovima sigurnosti cestovnog prometa (za licenciju 2)
h) potvrdu (uvjerenje) da kandidatu nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilom,
i) dokaz o uplati naknade troškova za eliminacijski ispit iz poznavanja propisa o sigurnosti prometa na cestama u iznosu od 200,00 KM (za licencije 1,2 i 3),
j) dokaz o uplati naknade za izdavanje licencije u iznosu od 50,00  KM,

III. Za prijavljene kandidate (za licencije 1, 2 i 3) organizirat će se osposobljavanje putem obvezne pripremne nastave koja ukupno traje 10 sati, i to:

Za licenciju pod rednim brojem 1 i 2:
Poznavanje propisa o sigurnosti prometa na cestama ……………. 6 sati,
Pedagogija ……………………………………………………………… 4 sata.

Za licenciju pod rednim brojem 3:
Poznavanje propisa o sigurnosti prometa na cestama …………….. 8 sati,
Vožnja u ulozi ispitivača….……………………………………………. 2 sata.

IV. Ispit za dobivanje licencije obuhvaća polaganje iz sljedećih oblasti:

Za licenciju pod rednim brojem 1 i 2:
Poznavanje propisa o sigurnosti prometa na cestama – polaže se pismeno i usmeno (cijena ispita s pripremnom nastavnom iznosi 200,00  KM)
Pedagogija – polaže se usmeno (cijena ispita s pripremnom nastavnom iznosi 200,00  KM)

Za licenciju pod rednim brojem 3:
Poznavanje propisa o sigurnosti prometa na cestama – polaže se pismeno i usmeno (cijena ispita s pripremnom nastavnom iznosi 200,00  KM)
Vožnja u ulozi ispitivača – polaže se praktično (cijena ispita s pripremnom nastavom iznosi 200,00  KM)

Nakon položenog eliminacijskog ispita iz Poznavanja propisa o sigurnosti prometa na cestama, kandidat koji želi nastaviti polaganje ispita je obvezan uplatiti razliku sredstava do cijena danih u točki IV ovog Javnog poziva.

POSEBNE NAPOMENE KANDIDATIMA KOJI SU OSLOBOĐENI OSPOSOBLJAVANJA I POLAGANJA DIJELOVA ISPITA

Kandidat koji ima dozvolu vozača-instruktora, za dobivanje licencije za predavača teorijske nastave ili ispitivača teorijskog dijela ispita polaže samo ispit iz poznavanja propisa o sigurnosti prometa na cestama.
Kandidat koji nema dozvolu vozača-instruktora, za dobivanje licencije za predavača teorijske nastave ili ispitivača teorijskog dijela ispita, polaže ispit iz poznavanja propisa o sigurnosti prometa na cestama i pedagogije.
Kandidat za dobivanje licencije predavača teorijske nastave ili licencije ispitivača teorijskog dijela ispita koji ima položen stručni ispit u skladu s programom polaganja stručnog ispita za nastavnike, oslobođen je polaganja iz pedagogije.
Osoba koja dobije licenciju za predavača teorijske nastave, dobiva i licenciju ispitivača teorijskog dijela ispita, a ako ima dozvolu vozača-instruktora vožnje i najmanje jednu godinu iskustva na poslovima obučavanja za vozače, dobiva i licenciju ispitivača iz upravljanja motornim vozilom.

Prilikom osposobljavanja i polaganja ispita iz upravljanja motornim vozilom kandidat je dužan osigurati odgovarajuće vozilo „B“ kategorije koje ispunjava propisane tehničke uvjete, u pogledu uređaja i opreme, kako je propisano člankom 17. Pravilnika o uvjetima i načinu za dobivanje licencije.

Naknade za troškove iz točke IV. ovoga Javnog poziva uplaćuju se na transakcijski račun Proračuna Županije Zapadnohercegovačke, broj: 3380002200004013, s naznakom: „Uplata za dobivanje licencije“, vrsta prihoda: 722631, šifra općine 054, proračunska organizacija 2101001.

V. Prijava na Javni poziv, uz dokumentaciju propisanu u točki II. ovoga Javnoga poziva, u zatvorenoj kuverti, može se dostavljati najkasnije u roku od petnaest dana od dana objave javnog poziva na adresu:
Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke
Sektor za prometnu edukaciju
Obilaznica bb (zgrada Raiffeisen banke), 88 220 Široki Brijeg

Prijave se vrše putem obrasca Prijave koji se može preuzeti u Ministarstvu obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke Sektor za prometnu edukaciju.

Ako kandidat aplicira za dobivanje više licencija, potrebno je dostaviti samo jedan komplet propisane dokumentacije pod točkom II. iz Javnog poziva, a u obrascu prijave naznačiti za koje licencije aplicira, kako je to dano u samom obrascu.

Pripremna nastava će početi u skladu s rasporedom koji će biti oglašen na oglasnoj ploči Vlade Županije Zapadnohercegovačke i na web stranici Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke

Nakon pripremne nastave, provest će se ispiti.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Ostale relevantne informacije kandidat će dobiti tijekom pripremne nastave ili telefonom na broj. 039/702 236.

MINISTRICA
Ružica Mikulić v.r.

Adresa:
Stjepana Radića 37b,
88220 Široki Brijeg,
Bosna i Hercegovina

Tel.:
+387(0)39 703 230

Fax:
+387(0)39 703 235

E-mail:
[email protected]

Linkovi

Skupština Županije Zapadnohercegovačke

Vlada Županije Zapadnohercegovačke

Sveučilište u Mostaru

Zavod Za Odgoj I Obrazovanje

Natječaji

Rasprave