Županija Zapadnohercegovačka

Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa

JAVNI POZIV: Za predlaganje projekata kulture radi sufinanciranja iz sredstava Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegoačke za 2015. godinu

29 srp. 2015 | Javni natječaji

Bosna i Hercegovina                                          
Federacija Bosne i Hercegovine
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
MINISTARSTVO OBRAZOVANJA, ZNANOSTI,
KULTURE I ŠPORTA
                       
Broj:07-07-42/15
Široki Brijeg, 28. srpnja 2015. godine

Temeljem članka 5. stavka 1. Odluke Vlade Županije Zapadnohercegovačke o Programu utroška sredstava ''Tekući prijenosi za programe kulture'' utvrđenih proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2015. godinu, ( „Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, br. 6/15), Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke objavljuje

JAVNI POZIV
Za predlaganje projekata kulture  radi sufinanciranja iz sredstava Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegoačke za 2015. godinu

Javni poziv se raspisuje za:
a) redovitu djelatnost ustanova kulture kojima je osnivač Županija Zapadnohercegovačka i redovitu djelatnost udruga u kulturi i drugih organizacija u kulturi koje su od interesa za Županiju Zapadnohercegovačku;
b) programe sustavne zaštite, očuva¬nja, obnove, revitalizacije i programe razvoja i unapređiva¬nja ukupne djelatnosti zaštite i očuva¬nja kulturnih dobara;
c) izdava¬nje časopisa i drugih tiskovina u kulturi, organiziranje akcija i manifestacija u k¬njiževno-nakladničkoj i k¬njiž¬ničarskoj djelatnosti;
d) programe filmske djelatnosti, zaštite filmske baštine i promica¬nje filmskog stvaralaštva Županije Zapadnohercegovačke u Bosni i Hercegovini i inozemstvu;
e) programe muzejsko-galerijske djelatnosti i programe restauriranja muzejske građe i sustavne zaštite fundusa muzeja i galerija te pripremni radovi za stalne postave programe vizualne i audiovizualne umjetnosti (održavanje izložbi, izdavanje likovnih monografija, akcije i manifestacije u likovnoj djelatnosti);
f) akcije i manifestacije u području kazališne, glazbeno-scenske, glazbene i plesne djelatnosti te kulturno-umjetničkog amaterizma od posebnog interesa za Županiju Zapadnohercegovačku, multimedijske projekte koji promiču i prezentiraju kulturu Županije Zapadnohercegovačke u zem¬lji i inozemstvu i programe međunarodne kulturne surad¬nje ;
g) istraživa¬nja u kulturi, interdisciplinarne projekte sa pretežito kulturološkom komponentom;
h) programe koji promiču kulturu mladih, kulturni razvitak osoba s posebnim potrebama, alternativnu kulturu i razvojne programe u kulturi (radionice i seminare);
i) programe unaprjeđiva¬nja arhivske djelatnosti i programe informatizacije ustanova u kulturi;
j) potporu i otkup vrijednih k¬njiga i potporu programima školske lektire;
k) filmsko stvaralaštvo, glazbeno stvaralaštvo i dramsko stvaralaštvo;
l) potporu studentskim projektima na visokoškolskim ustanovama čiji je osnivač odnosno suosnivač Županija Zapadnohercegovačka.

Iznos sredstva: Predviđena financijska sredstva u Proračunu Županije Zapadnohercegovačke, koja su predmet ovog poziva iznose ukupno 57.400,00 KM.

Pravo prijave imaju: samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, građani i udruge, pravne i fizičke osobe koje obav¬ljaju djelatnost u području kulture, te jedinice lokalne samouprave i mjesne samouprave s područja Županije Zapadnohercegovačke.

Opći uvjeti: Prijedlozi se podnose na tiskanici s dokumentacijom kojom se prijava potkrepljuje, te koja obvezno sadrži prijedlog projekta-programa koji se kandidira za dodjelu sredstava sa specifikacijom troškova. Uz navedeno:

Pravne osobe prilažu:

1.Rješenje o upisu u registar pravnih osoba
2.Uvjerenje o poreznoj registraciji (ID broj) i potvrda o otvaranju transakcijskog računa
3.Popunjen obrazac izvještaja o namjenskom utrošku sredstava dobivenih od Ministarstva za prethodnu godinu.

Fizičke osobe prilažu:

1.Potvrda o prebivalištu i presliku osobne iskaznice
2.Potvrda o otvaranju tekućeg ili transakcijskog računa
3.Popunjen obrazac izvještaja o namjenskom utrošku sredstava dobivenih od Ministarstva za prethodnu godinu.

Pri stručnom vrednovanju podnesenih prijedloga kojim se utvrđuju kulturni programi od interesa za Županiju Zapadnohercegovačku uzima se u obzir: zaštita i očuvanje kulturno povijesnog nasljeđa, kvaliteta programa, dugogodišnji kontinuirani značaj, ravnomjerna zastupljenost svih oblasti kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, doprinos promociji i afirmaciji kulture i kulturnog identiteta Županije Zapadnohercegovačke.

Korisnici sredstava obvezni su do raspisivanja narednog Poziva dostaviti izvješće Ministarstvu o utrošku doznačenih sredstava i postignutim rezultatima u planiranim aktivnostima u toku naznačenog perioda s dokumentacijom koja dokazuje navedeno u izviješću (račune). Korisnici sredstava koji ne dostave navedeno izvješće s dokumentacijom koja dokazuje navode u izviješću ili ukoliko su sredstva utrošena nenamjenski, nemaju pravo natjecanja za odobravanje sredstava za naredne tri godine. Podnositelji zahtjeva koji u svojim aplikacijama neophodnim za osiguranjem sudjelovanja za Poziv dostave netočne podatke i ostvare novčana sredstva, dužna su ista sredstva vratiti te nemaju pravo natjecanja na Pozivu za sljedeće tri godine.
Originalni obrasci za prijavu po ovom Javnom pozivu mogu se preuzeti  u prostorijama Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i športa, Stjepana Radića 37b, ured 119. ili na službenoj Internet  stranici Ministarstva www.mozks-zzh.com.
Popunjenu prijavu s potrebnom (ovjerenom) dokumentacijom dostaviti osobno ili putem pošte adresu: Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke Ul.Stjepana Radića 37b, 88220 Široki Brijeg s naznakom ''Javni poziv – kultura'',  NE OTVARATI!

Javni poziv se objav¬ljuje u najmanje jednim dnevnim novinama i na službenoj web stranici mozks-zzh.com.

NAPOMENA: Nepotpune, nepravovremene prijave i prijave podnijete od strane neovlaštene osobe neće biti uzete u razmatranje.
Krajnji rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana zadnje službene objave ovog poziva.

 

Obrazac za prijavu možete preuzeti sa sljedeće poveznice

obrazac za prijavu – kultura 2015..doc

MINISTRICA
 Ružica Mikulić v.r.

Adresa:
Stjepana Radića 37b,
88220 Široki Brijeg,
Bosna i Hercegovina

Tel.:
+387(0)39 703 230

Fax:
+387(0)39 703 235

E-mail:
[email protected]

Linkovi

Skupština Županije Zapadnohercegovačke

Vlada Županije Zapadnohercegovačke

Sveučilište u Mostaru

Zavod Za Odgoj I Obrazovanje

Natječaji

Rasprave